Các hàm xử lý mảng trong PHP đơn giản cho dân code web

Một dự án nào đó, thì chúng ta không thể không sử dụng tới mảng, và hôm nay tôi sẽ liệt kê ra danh sách, các hàm xử lý mảng trong PHP đơn giản cho dân code web, các hàm xử lý mảng trong PHP.

Các hàm xử lý mảng trong PHP
Các hàm xử lý mảng trong PHP

PHP có các hàm phổ biến như sau:

Hàm Count($array)

 Hàm này có tác dụng đếm xem trong mảng có bao nhiêu phần tử.

VD: $array=[‘Website học lập trình online’];Echo count($array);// output:2

Bạn có thể tìm hiểu thêm về ý nghĩa của biến toàn cục php

Array_values($array): Hàm có tác dụng đưa mảng về dạng mảng tuần tự.

VD: $array =[‘domain’ => ‘description’ => ‘Website học lập trình online’];print_r (array_values($array));// output: Array ([0] => [1]=> Website học lập trình online )

Array_keys($array)

Hàm này có tác dụng trả về một mảng tuần tự, với phần tử là key của mảng ban đầu.

VD: $array =[‘domain’ => ‘description’ => ‘Website học lập trình online’];print_r

(array_keys($array));// output: Array ( [0] => domain [1] => description )

Array_ push($array, $var, $var…)

 Hàm này có tác dụng thêm một, hoặc nhiều phần tử vào cuối mảng và trả về số lượng phần tử của mảng sau khi thêm.

VD: $array = [‘domain’ => ‘description’ => ‘Website học lập trình online’];print_r(array_push($array, ‘Miễn phí nhé’));//output:3

Array_shift($array)

 Hàm có tác dụng, xóa phần tử đầu tiên của mảng, và trả về phần tử vừa xóa.

VD: $array = [‘domain’ => ‘description’ =>’Website học lập trình online’];print _r(array_shift($array));// output.com

Array_flip($array)

 Hàm này có tác dụng chuyển đổi key của mảng thành value và ngược lại.

VD: $array = [‘domain’ => ‘description’ => ‘Website học lập trình online’];print_r(array_flip($array));// output: Array ( => domain [Website học lập trình online] => description )

Các hàm xử lý mảng nhóm, trong các hàm xử lý mảng PHP
Các hàm xử lý mảng nhóm, trong các hàm xử lý mảng PHP

Mời bạn tham khảo thêm bài viết hướng dẫn cách cắt chuỗi trong PHP

Sort ($array)

 Hàm có tác dụng sắp xếp lại mảng theo chiều tăng dần và trả về giá trị TRUE nếu thành công và ngược lại FALSE nếu không thành công.

VD: $array = [5, 4, 3, 2, 1]; sort($array); //TRUEprint_r($array);// output: Array ( [0] => 1 [1] => 2 [2] => 3 [3] => 4 [4] => 5 )

Array_reverse($array)

Hàm có tác dụng đảo ngược lại, vị trí của các phần tử trong mảng.

VD: $array = [5, 4, 3, 2, 1]; print_r(array_reverse($array));// output: Array ( [0] => 1 [1] => 2 [2] => 3 [3] => 4 [4] => 5)

Array merge ($array, $array…)

 Hàm có tác dụng gộp hai hay nhiều mảng thành một mảng.

VD: $array = [‘domain’ => ‘description’ => ‘Website học lập trình online’]; $array1 = [5, 4, 3, 2, 1]; print_r(array_merge($array, $array1));// output:

Array ( [domain] =>[description] => Website học lập trình online [0] => 5 [1] => 4 [2] => 3 [3] => 2 [4] => 1

Array_ rand ($array, $number)

 Hàm có tác dụng lấy ra key ngẫu nhiên trong mảng với number là số lượng muốn lấy.

VD: $array = [‘domain’ => ‘description’ => ‘Website học lập trình online’]; print_r(array_rand($array));// output: domainprint_r(array_rand($array, 2));//output: Array ( [0] => domain [1] => description )

Array_slice($array, $begin, $length)

Hàm có tác dụng lấy ra $length phần tử bắt đầu từ $begin trong mảng.

VD: $array =[‘domain’ =>’description’ =>’Website học lập trình online’];print-r(array_slice($array, 0));//output: Array([domain] =>[description] => Website học lập trình online print_r(array-slice $array, 0, 1));// output: Array ([domain])

Array unique ($array)

Hàm có tác dụng loại bỏ các phần tử trùng nhau, trong mảng và trả về một mảng mới sau khi đã loại bỏ.

VD: $array =[‘domain’ =>’description’ => ‘Website học lập trình online’,’description’ => ‘Website học lập trình online’];print_r(array_unique($array, 0));// output: Array ( [domain] => [description] =>Website học lập trình online )

Hàm Array unique
Hàm Array unique

Array_key_exists ($key,$array)

Kiểm tra xem mảng $array có tồn tại khóa $key không.Trả về TRUE nếu tồn tại và ngược lại.Các hàm xử lý mảng trong PHP

VD:$array= [‘domain’ => ‘description’ => ‘Website học lập

trình online’,];print_r(array_key_exists(‘domain’, $array));// output:1

Array- diff ($array1, $array2,…)

Hàm có tác dụng trả về mảng chứa các phần tử có trong mảng $array1 nhưng không có trong mảng $array2,.., $arrayn

VD: $array1 = [‘domain’ => ‘description’ => ‘Website học lập trình online’,];

$array2 = [‘domain’ => ‘description’ => ‘Website học lập trình online’,];

print_r(array_diff($array1, $array2));// output: Array ( [description] => Website học lập trình online )

Is_array ($array)

Hàm có tác dụng kiểm tra, xem một biến có phải mảng hay không. Trả về true nếu là mảng và ngược lại.

VD: $array =[‘domain’ =>’description’ =>’Website học lập trình online’,];print_r(is_array($array));// output: 1 Cập nhật thêm…

Qua phần này mình đã giới thiệu, với mọi người về các hàm xử lý mảng trong ngôn ngữ lập trình PHP. Bạn tham khảo tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *