Những vai trò quan trọng của $_Server trong PHP bạn nên biết

Biến $_SERVER là một mảng chứa thông tin như header, path, và vị trí script. Các entry trong mảng này được tạo bởi Web Server.Trước khi đi tìm hiểu vai trò của $_Server trong PHP chúng ta sẽ đi tìm hiểu về khái niệm của nó.

Vậy $_Server là gì?

Server rất quan trọng trong PHP.
Server rất quan trọng trong PHP.

Trong ngôn ngữ PHP, ngoài các thông tin được gửi lên thông qua các con đường POST, GET, COOKIES,… chúng ta có thể thu được một số thông tin khác có liên quan đến trình duyệt cũng như máy chủ như: đường dẫn, địa chỉ IP, phiên bản… Các thông tin này được lưu trữ trong biến $_SERVER.

Vậy ta có thể hiểu, Biến $_SERVER là một mảng chứa thông tin như header, path, và vị trí script.

Các entry trong mảng này được tạo bởi Web Server.

Sẽ không có sự bảo đảm cho mỗi Web Server sẽ cung cấp bất kỳ biến nào trong dạng biến Server này.

Sau khi đã hiểu được $_Server là gì,, ta sẽ đi tìm hiểu :

Vai trò của $_Server trong PHP

Server trong PHP
Server trong PHP

Bạn có thể tìm hiểu thêm bài viết hướng dẫn cách tìm chuỗi trong chuỗi PHP

Các chỉ số $_Server có thể chứa các thông tin liên quan tới các yếu tố sau trong PHP:

Thông tin máy chủ trong PHP $_SERVER Array

Thông tin máy chủ sẽ được thể hiện thông qua các chỉ số Server sau:

 • SERVER_NAME: Chỉ số này sẽ chứa tên của máy chủ lưu trữ.
 • GATEWAY_INTERFACE : Chỉ số nắm giữ tên của phiên bản giao diện cổng thông tin chung theo máy chủ đang chạy.
 • SERVER_ADDR: Chứa địa chỉ IP của máy chủ.
 • SERVE_PORT: Chứa số cổng của máy chủ.
 • SEVER_SIGNATURE: Khi máy chủ tạo ra trang, một máy chủ được tạo ra chuỗi sẽ được nạp với chỉ mục.
 • SEVER_PROTOCOL: Chứa tên giao thức sử dụng máy chủ được truy cập.

Thông tin tiêu đề trong $_Server

Ở đây, chúng ta sẽ thấy các chỉ số sẵn có của mảng toàn cầu PHP được sử dụng để lưu trữ thông tin như: chấp nhận ngôn ngữ và kỹ thuật mã hóa, charset, kết nối…

Dùng các chỉ số sẵn có để lưu trữ thông tin.
Dùng các chỉ số sẵn có để lưu trữ thông tin.

Tham khảo thêm tài liệu viết về vai trò của $_files trong PHP nhé!

 • HTTP_HOST
 • HTTP_CONNECTION
 • HTTP_ACCEPT_CHARSET
 • HTTP_ACCEPT_ENCODING
 • HTTP_ACCEPT_LANGUAGE

Trong khi yêu cầu một trang từ máy chủ, tất các các chỉ số trên trong mảng PHP $_SERVER sẽ được nạp với các giá trị được lưu trữ trong header.

 • HTTP_REFERER– Địa chỉ IP của trang hiện tại sẽ được thiết lập bởi người dùng, nhưng không được đảm bảo.
 • HTTPS– Nếu và chỉ khi SERVER_PROTOCOL giữ giá trị như https;  chỉ số này có thể được nạp với bất kỳ giá trị nào.

Cùng với đó, một số chỉ số mảng khác trong thể loại này được sử dụng để chứa các chi tiết như: được chấp nhận loại MIME, người sử dụng đại lý, …

Chi tiết về yêu cầu trang PHP trong $_Server

Mảng $_SERVER chứa các chỉ số chứa thông tin về yêu cầu trang thông qua các chỉ số:

 • REQUEST_METHOD– Điều này sẽ chứa các giá trị từ bất kỳ phương pháp GET hoặc POST nào, sử dụng yêu cầu được gửi tới máy chủ.
 • REQUEST_TIME– Điều này sẽ đại diện cho thời gian ở dạng timestamp, theo đó yêu cầu trang sẽ được gửi.

Thông tin tên tập tin hoặc đường dẫn trong $_Server

Chúng ta có thể nối các chuỗi được lưu trữ trong mảng $_SERVER với các chỉ số mảng sau:

 • PHP_SELF– Giữ một URL tương đối của trang hiện đang thực hiện đối với tài liệu gốc.
 • DOCUMENT_ROOT– Giữ tên của thư mục gốc như được chỉ định trong tệp tin cấu hình PHP
 • QUERY_STRING– Giữ các đối số được truyền với URL trang sau
 • REQUEST_URI– Chứa định danh được sử dụng để truy cập tài nguyên trang.
 • SCRIPT_FILENAME– Chứa đường dẫn đầy đủ của trang hiện đang chạy.
 • PATH_INFO– Bao gồm thông tin được đưa ra ở phía khách hàng. Thông tin này sẽ được thêm vào giữa URL tuyệt đối và các thông số URL được thông qua.

Thông tin người dùng từ xa truy cập trang PHP từ máy chủ

Ở đây bao gồm tập các chỉ số mảng được sử dụng để lưu trữ tên, địa chỉ và cổng máy chủ lưu trữ từ xa, từ đó yêu cầu trang được tạo ra.

Các chỉ số tương ứng gồm:

 • REMOTE_ADDR
 • REMOTE_HOST
 • REMOTE_PORT

Nó cũng chứa các chỉ mục để lưu trữ người dùng được xác thực để truy cập trang hoặc để chuyển hướng. Các chỉ số mảng này là.

 • REMOTE_USER
 • REDIRECT_REMOTE_USER

Chi tiết Xác thực HTTP

Được sử dụng để cho phép người dùng nhập tên người dùng và mật khẩu để truy cập trang yêu cầu.

Một lần, người dùng nhập tên người dùng và mật khẩu của họ, nó sẽ được lưu trữ trong các biến toàn cầu $ _SERVER [“PHP_AUTH_USER”] , $ _SERVER [“PHP_AUTH_PW”] .

Hy vọng, bài viết đã cho bạn hiểu rõ được những vai trò quan trọng của $_Server trong PHP.